Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal menurut Bahasa dan Istilah

PENGERTIAN ZAKAT – Assalamu’alaikum pembaca yang beriman. Kali ini Gallery Sepedaku memberikan bacaan tentang pengetahuan seputar zakat. Dalam agama Islam, ada macam macam zakat. Seperti zakat fitrah dan zakat mal. Sudah tahukah anda tentang pengertian zakat fitrah dah zakat mal? Tahukah dalil tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal?

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah akan kita bahas di artikel ini, insya Allah dengan padat, singkat, dan jelas. Semua umat muslim pasti tahu apa itu zakat.

Namun, tidak semua umat muslim bisa menjelaskan apa itu pengertian zakat. Untuk itu, kita akan membahasnya satu persatu tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal pada artikel ini.

Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal serta Dalilnya

Pengertian Zakat
Sumber: oumma

Zakat fitrah secara bahasanya ialah zakat kesucian. Sedangkan dalam istilahnya zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa ataupun orang yang mukmin di bulan ramadhan. Karena zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan ramadhan.

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

“Rasulallah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia-sia atau yang kotor. Dan juga sebagai bentuk makanan terhada orang orang miskin maka siapa saja yangmelakukan 9 membayarkan zakat fitrah tersebut setelah melaksanakan shalat idul fitri tidak lain itu hanyalah sebagian dari sedekah seperti biasa.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).

Sedangkat zakat mal adalah membersihkan harta yang telah dimiliki dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh  Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mendengar nabi bersabda:

“ Suatu hari kelak ( hari kiamat), unta unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan baik-baik, (tetapi) jika pemiliknya tidak memberikan hak (zakat) atas unta tersebut, maka unta tersebut akan menginjak-injak pemiliknya, dan kelak juga akan datang (pada hari kiamat) kambing kepada pemiliknya dengan keadaan yang baik, jika pemilik tersebut tidak memberikan hak ( zakat), maka kambing itu akan menginjak-injak dan menanduki pemiliknya dengan tanduknya.” ( HR. Imam Bukhari).

Hukum Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Sumber: beranidakwah

Setelah mengetahui penngertian zakat fitrah dan zakat mal. Ada baiknya mengetahui hukum dari kedua zakat tersebut. Berikut ini hukum dari zakat fitrah dan zakat mal.

1. Hukum Zakat Fitrah

“Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji,” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Yang artinya zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak satu sha’ makananya bersama dengan keluarganya.

Zakat fitrah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi semua tanggungan keluarga, baik itu istri, anak-anak, dan pekrja rumah tangganya. Adapun yang dipakai untuk zakat Fitrah ialah bahan makanan pokok, yang mengenyangkan, yang banyak ditanam dan tahan lama.

Dan besar nya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap jiwa ialah satu sha’ atau 3,1 liter  = 2,5 kg bisa juga dengan uang seharga bahan makanan pokok untuk satu jiwa.

2. Hukum Zakat Mal

Firman Allah SWT QS. At Tubah ayat 103 yang berarti : ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanyan dan berdoalah untuk mereka.

Hukum mengeluarkan zakat mal wajib bagi orang yang telah memenuhi kriteria atau syarat.

Syarat syarat Muzakki Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Tidak hanya mengetahui tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal, namun ada baiknya mengerti syarat-syarat zakat tersebut:

1. Syarat Muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat) Zakat Fitrah

 1. Beragama islam.
 2. Jika ia seorang bayi, dia lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat untuk anak tersebut.
 3. Mampu membayar zakat, yang berarti mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada hari raya idul fitri.

2. Syarat Muzakki (orang yang berzakat) Zakat Mal

 1. Beragama islam.
 2. Merdeka, yamg berarti bukan hamba sahaya atau budak.
 3. Harta milik sempurna, yang artinya bukan pinjaman dari orang lain.
 4. Harta mencapai satu nisab, nisab itu sendiri ialah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.
 5. Sudah satu tahun dimiliki dan ini hanya untuk jenis harta tertentu yang tidak di syaratkan.

Rukun Rukun dalam Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Rukun Rukun Zakat
Sumber: kabkuningan.baznas

Berikut ialah rukun zakat fitrah dan zakat mal. Setelah anda mengetahui tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal serta hukum dan syarat berzakat. Terdapat pula rukun tentang kedua zakat ini, yakni:

1. Rukun Zakat Fitrah

Rukun atau sesuatu yang perlu dilakukan untuk melakukan zakat fitrah ini ialah:

 1. Niat.
 2. Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
 3. Mustahiq  orang yang berhak menerima zakat.
 4. Sesuatu yang dizakatkan.

2. Rukun Zakat Mal

Rukun dari zakat mal ini ialah:

 1. Niat untuk zakat (tidak untuk keperluan yang lain).
 2. Muzakki (orang yang berzakat).
 3. Mustahiq (orang yang menerima).
 4. Barang yang akan di zakatkan.

Harta yang Wajib Dizakatkan (Zakat Mal)

Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Sumber: hajiumrahnews

1. Emas, Perak dan Harta Simpan

Harta yang wajib dizakatkan, dalam kajian fiqih klasik ada jenis 5 macam harta yang diwajibkan, emas  atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian dan harta temuan (rikaz).

Dan semua yang disebutkan itu memiliki nisabnya masing-masing. Untuk emas sendiri nisabnya ialah 93,6 gr, dan untuk nisab perak ialah 624 gr, sedangkan yang harus dikeluarkan keduanya ialah sebesar 2,5%.

Untuk harta yang disimpan dan tidak berwujud seperti emas dan perak, misalkan uang yang di tabung maka  di wajibkan untuk membayar zakat mal. Besarnya kadar zakat dan nisab sama dengan pada emas.

2. Harta Perniagaan

Dimaksudkan dalam harta perniagaan ialah berupa harta yang diperjual belikan. Untuk jenis ini disyaratkan harta sudah setahun dan mencapai nisab.

Serta bukan termasuk pinjaman kepada orang lain. Harta perniagaan memiliki nisab 9,36 gr dan zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5%.

3. Peternakan

 • Kambing atau domba

Untuk 40 sampai 120 ekor zakat yang harus dikeluarkan ialah satu ekor umur 2 tahun. Untuk kurang dari 200 zakat yang dikeluarkan dua ekor umur 2 tahun Setiap bertambah seratus ekor ditambahkan satu ekor.

 • Sapi atau kerbau

Untuk 30 sampai 39 ekor , satu ekor umur 1 tahun. Untuk 40 sampai 59 ekor, zakatnya satu ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 30 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor.

 • Pertanian

Untuk pertanian inisendiri, hartanya dizakatkan setiap panen (tidak mesti satu tahun). Nisabnya sebesar 750 kg atau 5 wasaq. Kadar zakatnya 10% (tidak ada tambahan biaya pengairan) dan 5%  (adanya pengairan). yang termasuk hasil pertanian ialah makanan pokok.

 • Harta Temuan  (Rikaz)

Adalah harta terpendam yang ditemukan. Dan tidak memiliki tuannya lagi maka harta tersebut harus dikeluaekan zakatnya 20%.

Waktu Zakat Fitrah

Waktu Membayar Zakat
Sumber: bersamadakwah

Zakat fitrah diwajib kan bagi setiap umat islam dan kapan waktu membayar zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan prihal waktu membayar zakat fitrah dan hukumnya bagi muzakki. Ada lima macam;

1. Waktu yang diperbolehkan, waktu pembayaran zakat pertama ialah diawali hari pertama hingga batas akhir bulan ramadhan.

2. Waktu yang wajib, selanjutnya waktu yang wajib ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan ramadhan.

3. Waktu afdhal, waktu yang dilaksanakan ketika selesai melaksanakan shalat wajib ( shubuh ) sampai sebelum mengerjakan shalat idul fitri.

4. Waktu makruh, yang keempat yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakan shalat idul fitri dengan syarat sebelum terbenam matahari pada waktu hari raya tersebut.

5. Waktu yang haram, waktu yang mana mengeluarkan zakat setelah terbenamnya matahari di hari raya.

Manfaat Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Manfaat Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Sumber: play.google

1. Manfaat Zakat Fitrah

Setiap yang kita lakukan dan bermmanfaat bagi orang lain tentu akan bermanfaat bagi orang lain dan disini akan dijelaskan tentang manfaat zakat fitrah.

 1. Mensucikan diri kita dari perbuatan yang sia-sia.
 2. Menghindari dari sifat kikir dan kecintaan akan dunia yang berlebihan.
 3. Tidak akan merasa khawatir pada dirinya maupun harta yang dimiliki sehingga menjadi tenang dalam hidupnya.
 4. Mempererat tali persaudaraan satu dengan yang lainnya.

2. Manfaat Zakat Mal

Sedangkan manfaat dari zakat Mal ialah:

 1. Bermanfaat bagi orang yang melakukan dan yang menerima.
 2. Menjadi salah satu pemecahan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
 3. Termotivasi untuk membantu sesama muslim.

Bagaimana? Sudah jelaskah tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal? Jika sudah, baiknya di terapkan di diri sendiri. Agar dapat membantu orang yang lebih membutuhkan. Demikianlah pengertian zakat fitrah dan zakat mal, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a’lam bishowab. Wassalamu’alaikum wr.wb.

Baca juga artikel tentang cara membayar fidyah.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.